Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

beattman
beattman
beattman
0589 cc9e
Reposted fromtaSowa taSowa viaWlodara Wlodara
beattman
beattman
beattman
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
beattman
2414 db15
Reposted fromfriends friends viaWlodara Wlodara
beattman
2019 4985 500
Blue Is the Warmest Color
Reposted fromEmisja Emisja viathatwasntadream thatwasntadream
6641 3fb5 500

submittosubtitles:

Dârin wa gaikokujin (2010) aka My Darling Is a Foreigner

Reposted fromLittleJack LittleJack viajossie jossie
8680 98da 500

305puta:

Twin Peaks (1990-1991)

Reposted fromLittleJack LittleJack viajossie jossie
beattman
9296 4ced
Reposted fromverronique verronique viajossie jossie
beattman
4524 8d57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatatuaze tatuaze
beattman
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
beattman
4365 82c3
Reposted fromSsomething Ssomething viagdziejestola gdziejestola
beattman
Taką wodą być, co otuli Ciebie całą... Uwolni ciało, zmyje resztki parszywego dnia...
— Happysad
Reposted frommalazpala malazpala viagdziejestola gdziejestola
beattman
9521 f260
Reposted frompoppyseed poppyseed viagdziejestola gdziejestola
beattman
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viagdziejestola gdziejestola
beattman

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.

J. Przybora

Reposted fromUndomiel Undomiel viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl