Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

beattman
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatout tout
beattman
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viaAmericanlover Americanlover
beattman
beattman
0027 1a25
Reposted from21gramow 21gramow viaalliwantisyou alliwantisyou
beattman
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viaalliwantisyou alliwantisyou
beattman
Nigdy nie jesteśmy przygotowani na ważne chwile.
— Grey's Anatomy
beattman
beattman
4737 ad19 500
Reposted fromsarazation sarazation viaalliwantisyou alliwantisyou
beattman
(...) czułem, jakby łzy mi ściekały po wewnętrznych ściankach gardła i piersi, jak wilgoć po ścianach jaskiń. O, niewidoczny, podskórny płacz. Oto patrzysz na kogoś, oczy ma suche, twarz nieruchomą, a on płacze. Szloch nim wstrząsa, choć nie drga mu brew.
— Edward Stachura "Cała jaskrawość", fragm.
Reposted frompoezja poezja viagdziejestola gdziejestola
beattman
beattman
1136 db82
beattman
2323 a80e 500
Reposted fromrewelacyjnie rewelacyjnie viaviolethill violethill
beattman
1934 8a84
Reposted fromcatscradle catscradle viamyzone myzone
3399 49ca 500
Reposted fromimissthesleep imissthesleep viamyzone myzone
8833 8020 500
Reposted fromerial erial viaWlodara Wlodara
beattman
beattman
4361 dcc8
Reposted fromdarkanes darkanes viaWlodara Wlodara
beattman
5390 ac87 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaWlodara Wlodara

July 07 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl