Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

beattman
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka
beattman
Słowa staniały. Rozmnożyły się, a straciły na wartości. Są wszędzie. Jest ich za dużo. Mrowią się, kłębią, dręczą jak chmary natarczywych much. Ogłuszają. Tęsknimy więc za ciszą. Za milczeniem. Za wędrówką przez pola. Przez łąki. Przez las, który szumi, ale nie ględzi, nie plecie, nie tokuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromBotwinka Botwinka
beattman
1521 9746
Reposted fromadaamanth adaamanth viagdziejestola gdziejestola
beattman
beattman
3495 703a
Reposted fromsarazation sarazation viamirosia mirosia
beattman
9012 d045 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacomiendolirica comiendolirica
beattman
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
beattman
7068 fd3d 500
Reposted fromkrzysk krzysk
4140 9e26 500
Reposted fromkasjencja kasjencja viamiktoria miktoria
beattman
5561 5399 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiamor miamor
beattman
5559 05ea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiamor miamor
beattman
beattman
7924 e270
Reposted fromrtmn rtmn viasweetnothingg sweetnothingg
beattman
7069 d035
Reposted fromkrzysk krzysk viafotoplastikon fotoplastikon
beattman
5657 0753
Reposted fromoutoflove outoflove viacomiendolirica comiendolirica
9409 e8a6
Reposted fromamatore amatore viaayati ayati
beattman
beattman
- Teraz już będzie inaczej, prawda?
- Dlaczego to ciągle powtarzasz?
- Muszę.
- Więc musi być inaczej. 
— M. Hłasko, Ósmy dzień tygodnia
beattman
4045 a3f9 500
Zrób mi jakąś krzywdę .
beattman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl