Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

0644 569f
Reposted fromtwice twice viamiejmniej miejmniej
beattman
3626 b0f1
Reposted fromsoay soay viafreeway freeway
beattman
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamoai moai
beattman
Reposted fromquestion question viamoai moai
beattman
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
beattman
3379 0043 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaserplesniowy serplesniowy

August 19 2018

3545 1e33
Reposted frombrumous brumous viaepidemic epidemic
beattman
1932 042c
Reposted fromfelicka felicka viawassupbruh wassupbruh
beattman
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade viawassupbruh wassupbruh
beattman
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
7822 8242 500
beattman
beattman
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viawszystkodupa wszystkodupa
beattman
8874 0662 500
beattman
Golden Gate Bridge
beattman
beattman
7843 2b74
Reposted fromeklerrka eklerrka viacoeurina coeurina

August 18 2018

beattman
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl